Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 026/2024VKH, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 30/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 026/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hoàng Phát

Phù hợp:

QCVN 16:2023/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

11/01/2024 đến 11/01/2025

 

Các tin liên quan