Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 216/2021VKH

Ngày tạo : 15/12/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 216/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hệ ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp đường kính từ 20mm đến 4000mm.

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần ống sợi thủy tinh Nghi Sơn

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

16/12/2021 đến 15/12/2022

 

Các tin liên quan