Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 020-1/2021VKH

Ngày tạo : 10/02/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 020-1/2021VKH

(Đánh giá giám sát lần 1, hiệu lực cho Giấy chứng nhận cấp lần đầu ngày 04/02/2021)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/01/2022 đến 26/01/2023

Các tin liên quan