Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 222-2/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50

Ngày tạo : 28/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 222-2/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50.

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng xanh Hamaco

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

08/02/2023 đến ngày 07/02/2024

 

Các tin liên quan