Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 227/2021VKH

Ngày tạo : 08/12/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 227/2021VKH

 

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Xây dựng và trang trí nội thất Vạn Gia

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/11/2021 đến 25/11/2022

 

Các tin liên quan