Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 288/2019VKH

Ngày tạo : 06/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 288/2019VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH bê tông mê kông thương tín

Phù hợp:

TCVN 9340:2012

Chứng nhận:

Theo phương thức 5

Hiệu lực:

09/12/2021 đến 08/12/2022

 

Các tin liên quan