Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 043/2020VKH-2, Đánh giá giám sát lần 2, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 07/04/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 043/2020VKH-2

Đánh giá giám sát lần 2, hiệu lực cho GCN lần đầu ngày 27/3/2020, hiệu lực cho GCN lần đánh giá giám sát lần 1 ngày 23/3/2021.

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần xây dựng 3Đ

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 23/03/2022 đến ngày 22/03/2023

Các tin liên quan