Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 222-10/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát PCB40-HS và PCB 50-HS

Ngày tạo : 27/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 222-10/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát PCB40-HS và PCB 50-HS.

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng xanh Hamaco

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

15/02/2023 đến ngày 07/02/2024

 

Các tin liên quan