Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 022-2/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: tro bay tổ máy 330MW dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng loại F

Ngày tạo : 26/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 022-2/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay tổ máy 330MW dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng loại F

Đơn vị được cấp:

Công ty Nhiệt điện Uông Bí - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

21/3/2023 đến ngày 20/3/2024

 

Các tin liên quan