Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Nghiên cứu sự làm việc của panel sàn rỗng bê tông ứng lực trước đúc sẵn chịu lửa”

Ngày tạo : 24/07/2019

Đề tài “Nghiên cứu sự làm việc của panel sàn rỗng bê tông ứng lực trước đúc sẵn chịu lửa” của nghiên cứu sinh Hoàng Anh Giang, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, mã số: 9580201.

Ngoài các phần Mở đầu; Kết luận; Thư mục tham khảo; Phụ lục A và Phụ lục B, luận án gồm 4 chương chính. Luận án đã nghiên cứu và đưa ra những kết luận mới: Nghiên cứu thực nghiệm để đưa ra được mối quan hệ giữa hệ số giảm cường độ chịu nén của bê tông cường độ cao cốt liệu cát nghiền từ đá gốc Carbonate theo các mức nhiệt độ khác nhau từ 100 oC đến 800 oC. Kết quả này đã được sử dụng cho nghiên cứu trên mô hình tính toán bằng phần mềm ANSYS 18.1. So với khuyến cáo cho trong EN 1992-1-2 về quan hệ cường độ chịu nén – nhiệt độ, kết quả nghiên cứu này đã mở rộng hơn cho dải nhiệt độ từ 400 oC đến 800 oC; Nghiên cứu để ứng dụng các tính năng của phần mềm ANSYS 18.1 thiết lập được quy trình tính toán và thực hiện tính toán phân tích sự làm việc chịu lửa của panel sàn rỗng bê tông ứng lực trước với một số yếu tố xem xét mở rộng như kết hợp truyền nhiệt đối lưu và bức xạ qua lõi rỗng, ứng dụng quy trình phân tích trường kết hợp để tính đến tác dụng đồng thời của nhiệt độ và tải trọng lên cấu kiện. Kết quả tính toán tin cậy, phù hợp khi so sánh với các nghiên cứu của các tác giả khác và kết quả thử nghiệm trên mẫu sản phẩm thực trong nghiên cứu này; Xây dựng được một quy trình thử nghiệm chịu lửa cho sản phẩm panel sàn rỗng bê tông ứng lực trước theo đúng các tiêu chuẩn thử nghiệm tiên tiến, phù hợp với điều kiện trang thiết bị thử nghiệm hiện có ở Việt Nam; Nghiên cứu thực nghiệm xác định quan hệ giữa hệ số giảm ứng suất bám dính giữa bê tông cường độ cao cốt liệu cát nghiền với sợi thép cường độ cao theo các mức nhiệt độ từ 25 oC đến 500 oC; Thiết kế, chế tạo và khai thác hệ thiết bị ở Việt Nam chưa có gồm lò gia nhiệt và các khung gia tải đồng bộ, dùng cho các thử nghiệm về ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến tính chất của bê tông. Hệ thiết bị này có thể sử dụng cho các nghiên cứu tương tự.

Toàn văn luận án.

Các tin liên quan