Đào tạo tiến sỹ

Danh sách giảng viên cơ hữu giảng dạy tiến sĩ Viện KHCN Xây dựng năm 2014

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện Công văn số 5660/BGDĐT-GDĐH ngày 13/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa đã rà soát và bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu của Viện.


Tài liệu đính kèm

Các tin liên quan