Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính”

Ngày tạo : 12/07/2015

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính” của nghiên cứu sinh Nguyễn Chí Hiếu, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08.

Luận án dựa trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy kết cấu xây dựng, tiêu chuẩn AS 3600-2009 của Úc và số liệu thu thập thực tế, nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của thiết kế sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính theo tiêu chí kiểm soát vết nứt sàn các công trình thiết kế thi công tại Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy và bài toán kinh tế - kỹ thuật của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước dưới ảnh hưởng của tổn hao ứng suất do tác động của các thông số ngẫu nhiên; Xây dựng chương trình tính toán độ tin cậy và bảng tra giữa giá thành và độ tin cậy để lựa chọn thiết kế hợp lý.

Cấu trúc của Luận án, ngoài kết luận, có 4 chương:

+ Chương 1: Tổng quan.

+ Chương 2: Nghiên cứu lựa chọn tiêu chuẩn tính toán và tính ứng suất trong bê tông cho trường hợp thiết kế tổng quát.

+ Chương 3: Xây dựng hàm công năng theo tiêu chí kiểm soát vết nứt sàn bê tông cốt thép ứng lực trước và nhận dạng các biến ngẫu nhiên qua các số liệu thực nghiệm.

+ Chương 4: Xây dựng chương trình tính độ tin cậy và khảo sát ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính.

Các tin liên quan