Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Nghiên cứu xác định tuổi thọ còn lại của kết cấu công trình bê tông cốt thép có xét đến ảnh hưởng của khuyết tật, hư hỏng” của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Anh

Ngày tạo : 04/08/2023

Đề tài “Nghiên cứu phương pháp xác định tuổi thọ còn lại của kết cấu công trình bê tông cốt thép có xét đến ảnh hưởng của khuyết tật, hư hỏng” của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Anh, Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã số: 9580201.

Luận án gồm: các nội dung chính như sau: Chương 1. Tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu; Chương 2. Xác định độ tin cậy của cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép sử dụng lý thuyết xác suất thống kê và độ tin cậy; Chương 3. Cơ sở khoa học và phương pháp tính toán xác định tuổi thọ còn lại của công trình có xét đến khuyết tật, hư hỏng; Chương 4. Khảo sát, đánh giá xác định tuổi thọ còn lại của công trình xây dựng; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo và Phụ lục.

Đề tài nghiên cứu đưa ra Đề xuất phương pháp tính toán tuổi thọ còn lại của công trình theo tính toán ĐTC của cấu kiện, kết cấu. Phương pháp này là một cải tiến của phương pháp tính toán tuổi thọ còn lại của công trình dựa theo dấu hiệu hư hỏng bên ngoài của liên bang Nga để nâng cao độ tin cậy trong tính toán; Thiết lập được các thuật toán và quy trình tính toán ĐTC của cấu kiện, kết cấu theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành (TCVN); Thiết lập các bảng tính toán độ tin cậy của cấu kiện, kết cấu. Bảng tính được lập bằng phần mềm excelle, dễ sử dụng và dễ nhập, kiểm tra số liệu đầu vào đầu ra; Xây dựng được quy trình tính toán tuổi thọ còn lại của công trình theo hai phương pháp và áp dụng tính toán trên một công trình cụ thể để đánh giá mức độ thực hành và rút ra ưu nhược điểm của hai phương pháp.

Toàn văn luận án.

Tóm tắt luận án.

Đóng góp mới luận án.

 

 

Các tin liên quan