Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 (tháng 2) năm 2013 Viên KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 12/07/2015

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sỹ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT- BGDĐT được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT;

Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học công nghệ Xây dựng;

Viện Khoa học công nghệ Xây dựng ra Thông báo số 1527/TB-VKH ngày 14/12/2012 v/v tuyển nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sỹ) đợt tháng 2/2013.
                Toàn văn Thông báo xin xem trong file PDF đính kèm: Thong bao tuyen NCS 2013.pdf
; Phu luc I va II.pdfPhu luc III.pdf

               Mọi thông tin xin lên hệ:
                                      Nguyễn Hải Yến
                                      Di động: 0988 088 942
                                      Điện thoại bàn (giờ hành chính): 04 3 756 1360                 fax: 04 3 756 1359
                                      Email: anhphiyen@gmail.com.

Các tin liên quan