Đào tạo tiến sỹ

Thông báo điều chỉnh thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ

Ngày tạo : 06/03/2022

Viện Khoa học công nghệ xây dựng thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Văn Chương.

 

Các tin liên quan