Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh

Ngày tạo : 26/08/2018

Luận án tiến sĩ về đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm mô hình tổng thể nhà cao tầng bê tông cốt thép bán lắp ghép chịu tải trọng động đất ở Việt Nam của nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã số: 9580201.

Luận án gồm phần mở đầu, bốn chương, phần kết luận và kiến nghị, danh mục các tài liệu tham khảo, danh mục các bài báo khoa học liên quan của tác giả và phụ lục.

Hiện nay, các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về ứng xử tổng thể của kết cấu nhà bê tông cốt thép bán lắp ghép chịu tải trọng động đất còn hạn chế. Các nghiên cứu mới chỉ tập trung về ứng xử của các nút khung hoặc khung phẳng. Để nghiên cứu ứng xử tổng thể của kết cấu khi chịu tải trọng động đất thì phương pháp tốt nhất hiện nay là thử nghiệm mô hình trên bàn rung mô phỏng động đất.

Luận án tiến sĩ.

 

Các tin liên quan