Đào tạo tiến sỹ

Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Ngày tạo : 29/06/2015

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật "Nghiên cứu sự làm việc của nhà cao tầng bê tông cốt thép có tầng cứng chịu tác động của động đất ở Việt Nam"

Viện Khoa học công nghệ Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật "Nghiên cứu sự làm việc của nhà cao tầng bê tông cốt thép có tầng cứng chịu tác động của động đất ở Việt Nam" của NCS. Nguyễn Hồng Hải, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08.

Nội dung nghiên cứu:

  • Tổng quan các phương pháp thiết kế kháng chấn và đặc trưng chịu lực của kết cấu nhà cao tầng có tầng cứng chịu tải trọng động đất;
  • Phương pháp thiết kế kháng chấn theo tính năng và các phương pháp phân tích phi tuyến. Đề xuất quy trình thiết kế dựa theo tính năng, áp dụng cho nhà cao tầng có tầng cứng ở Việt Nam;
  • Nghiên cứu lựa chọn phổ chuyển vị phù hợp cho phân tích tĩnh phi tuyến đối với công trình nhà cao tầng;
  • Nghiên cứu lựa chọn sóng động đất sử dụng cho phân tích động phi tuyến có xét tới điều kiện địa chất tại địa phương;
  • Đánh giá hệ số ứng xử của kết cấu thông qua phân tích phi tuyến;
  • Nghiên cứu sự làm việc của nút liên kết cột-dầm cứng thông qua thí nghiệm.

Cấu trúc của luận án (ngoài phần kết luận và kiến nghị) có 4 chương và 6 phụ lục kèm theo như sau:

-  Chương 1: Tổng quan về kết cấu nhà cao tầng có tầng cứng, các phương pháp và công trình nghiên cứu;

-  Chương 2: Phương pháp thiết kế kháng chấn dựa theo tính năng.

-  Chương 3: Ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép có tầng cứng chịu tải trọng động đất.

-  Chương 4: Thí nghiệm mô hình nút cột – dầm cứng.

-  Kết luận và kiến nghị.

-  Phụ lục.

Tóm tắt luận án: TomtatLA (NHHai) - Vietnam.pdf
Abstracts: TomtatLA (NHHai) - English.pdf
Nội dung chính của luận án: NoidungchinhLA (NHHai).pdf
Phụ lục luận án: PhulucLA (NHHai).pdf
Đóng góp mới của luận án: Donggopmoi (NHHai)-V.pdf
New contributions of the thesis: Donggopmoi (NHHai) - E.pdf

Các tin liên quan