Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa kỹ thuật môi trường và thiết lập hệ thống quan trắc phục vụ phòng chống tai biến và phát triển bền vững đới động sông Hồng khu vực Hà Nội” của nghiên cứu sinh Nguyễn Công Kiên

Ngày tạo : 25/08/2023

Đề tài “Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa kỹ thuật môi trường và thiết lập hệ thống quan trắc phục vụ phòng chống tai biến và phát triển bền vững  đới động sông Hồng khu vực Hà Nội” của nghiên cứu sinh Nguyễn Công Kiên, Chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất, Mã số: 9520501.

Từ yêu cầu thực tế đặt ra, đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ điều kiện địa kỹ thuật môi trường của đới động sông Hồng khu vực Hà Nội phục vụ khai thác bền vững đới động; thiết lập cơ sở và xây dựng hệ thống quan trắc phục vụ các mô hình dự báo, phòng chống tai biến và phát triển bền vững đới động. Đề tài đã đưa ra một số điểm mới như: Điều kiện địa kỹ thuật môi trường đới động sông Hồng khu vực Hà Nội biến đổi theo không gian và thời gian được phân tích đánh giá hoàn chỉnh trên cơ sở của lý thuyết hệ thống kỹ thuật - tự nhiên; Hệ thống các bản đồ phân vùng đánh giá nguy cơ tai biến đới động sông Hồng được xây dựng trên cơ sơ phân tích đầy đủ các yếu tố điều kiện, nguyên nhân gây tai biến và được phân chia theo các mức độ nguy cơ khác nhau; Hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường tổng hợp được thiết lập trên cơ sở tích hợp 4 bản đồ phân vùng nguy cơ tai biến và các bản đồ thành phần tương ứng với đầy đủ cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ phòng chống tai biến và phát triển bền vững đới động sông Hồng khu vực Hà Nội.

Cấu trúc luận án gồm phần Mở đầu, 4 chương kết quả nghiên cứu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục. Chương I: Tổng quan đới động sông Hồng, Địa kỹ thuật môi trường, cơ sở lý thuyết hệ thống kỹ thuật - tự nhiên và quan trắc phục vụ phòng chống tai biến. Chương II: Hệ thống kỹ thuật - tự nhiên và điều kiện ĐKTMT đới động sông Hồng khu vực Hà Nội. Chương III: Đánh giá phân vùng nguy cơ các tai biến ĐKTMT đới động sông Hồng khu vực Hà Nội. Chương IV: Luận chứng cơ sở và thiết lập hệ thống quan trắc ĐKTMT phục vụ phòng chống tai biến và phát triển bền vững đới động sông Hồng khu vực Hà Nội.

Toàn văn luận án.

Tóm tắt luận án.

Đóng góp mới luận án.

 

Các tin liên quan