Đào tạo tiến sỹ

NCS chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất báo cáo tiểu luận môn "Cơ học đất nâng cao" tại Viện CN Địa kỹ thuật

Ngày tạo : 12/07/2015

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2013, Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật kết hợp với Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa, tổ chức buổi báo cáo tiểu luận môn "Cơ học đất nâng cao" cho 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất.


Môn "Cơ học đất nâng cao" là môn học bắt buộc thuộc học phần tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất của Viện KHCN Xây dựng, do PGS.TS. Đoàn Thế Tường giảng dạy. Hội đồng chấm thi gồm PGS.TS. Đoàn Thế Tường, PGS.TSKH. Trần Mạnh Liểu, PGS.TS. Nguyễn Bá Kế và TS. Phạm Quyết Thắng. Tại buổi báo cáo, các nghiên cứu sinh đã trình bày bài luận của mình và trả lời câu hỏi của các thày trong Hội đồng và đồng nghiệp tại Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật.

Kết thúc buổi báo cáo, các nghiên cứu sinh đã hoàn thành bài tiểu luận của môn "Cơ học đất nâng cao" với kết quả tốt.

Các tin liên quan