Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Nghiên cứu một số đặc trưng biến dạng của đất loại sét yếu ven biển đồng bằng sông hồng và áp dụng tính lún cho một số công trình đất đắp”

Ngày tạo : 29/03/2024

Đề tài “Nghiên cứu một số đặc trưng biến dạng của đất loại sét yếu ven biển đồng bằng sông hồng và áp dụng tính lún cho một số công trình đất đắp” của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chuyên ngành: kỹ thuật địa chất, mã số: 9520501.

Đất đá trong xây dựng được nghiên cứu với mục đích sử dụng làm nền, môi trường phân bố công trình và vật liệu xây dựng. Khi đất đá không thỏa mãn được mục đích trên, phải có các giải pháp xử lý (cải tạo và gia cố) hoặc giải pháp công trình được gọi là đất yếu (ĐY). Việc nghiên cứu để làm sáng tỏ các đặc điểm về TCXD của ĐY (sự phân bố, thành phần, đặc trưng cơ lý); phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến các đặc trưng biến dạng của ĐY và dự báo khả năng biến dạng lún của nền có phân bố ĐY là rất cần thiết. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu một số đặc trưng biến dạng của đất loại sét yếu ven biển đồng bằng sông Hồng và áp dụng tính lún cho một số công trình đất đắp” có tính cấp thiết.

Luận án ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm: Chương 1. Tổng quan về biến dạng lún của đất, tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam; Chương 2. Đất yếu phân bố ở ven biển đồng bằng sông Hồng và các đặc điểm tính chất xây dựng của chúng; Chương 3. Nghiên cứu đặc trưng biến dạng lún của đất loại sét yếu amQ23tb có xét đến ảnh hưởng của kích thước mẫu; Chương 4. Áp dụng tính toán xử lý nền đất yếu cho công trình đắp trên một số dạng cấu trúc nền đất yếu đặc trưng.

Một số điểm mới của luận án: phục vụ xử lý nền ĐY để xây dựng các công trình đắp, luận án nghiên cứu và phân ra được thành 3 kiểu cấu trúc nền đất yếu khu vực ven biển ĐBSH; Kết quả nghiên cứu bước đầu đã làm sáng tỏ được sự ảnh hưởng của kích thước mẫu đến các đặc trưng cố kết của đất loại sét yếu amQ23tb phân bố ở ven biển ĐBSH và ứng dụng dự báo lún trong phạm vi nghiên cứu; Bước đầu xác định được tỷ số giữa hệ số cố kết theo phương ngang và theo phương đứng của đất loại sét yếu amQ23tb phân bố ở ven biển ĐBSH từ thí nghiệm cố kết hướng tâm.

Toàn văn luận án.

Tóm tắt luận án.

Đóng góp mới luận án.

Các tin liên quan