Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu Luận án tiến sĩ “Phân tích động lực bể trụ tròn chứa chất lỏng chịu động đất” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tùng

Ngày tạo : 30/11/2016

Luận án “Phân tích động lực bể trụ tròn chứa chất lỏng chịu động đất” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tùng thuộc chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp, mã số: 62.58.02.08.

Bể trụ tròn chứa chất lỏng thành mỏng, đặt trực tiếp trên nền đất được sử dụng rộng rãi trên thế giới theo nhiều cách khác nhau như hệ thống cung cấp nước, hệ thống chứa khí ga hóa lỏng và các hệ thống công nghiệp và công cộng khác. Bài toán tìm đáp ứng động lực của bể trụ tròn chứa chất lỏng chịu tác động động đất và áp lực thủy động là rất phức tạp và phi tuyến mạnh, đòi hỏi có nhiều những nghiên cứu về vấn đề này, phục vụ cho thiết kế kháng chấn các loại bể chứa.

Mục đích của Luận án: Phân tích đáp ứng động lực của bể chứa trụ tròn chịu tác động động đất, có kể đến tương tác chất lỏng - thành bể; Phân tích đáp ứng động lực của bể chứa trụ tròn không neo chịu tác động động đất, có kể đến đồng thời các tương tác chất lỏng - thành bể và tương tác nền đất - bể chứa; Tìm nội lực trong kết cấu bể chứa, kiểm tra ổn định đàn hồi và đàn dẻo của thành bể, đưa ra quy trình và ví dụ tính toán có tính chất thực hành, nhằm phục vụ cho công tác tư vấn thiết kế bể chứa chất lỏng trong thực tế sản xuất.

Luận án gồm phần mở đầu, năm chương, phần kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, danh mục các bài báo khoa học liên quan của tác giả và bốn phụ lục.

Sau đây là toàn văn luận án.

Các tin liên quan