Đào tạo tiến sỹ

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Lý

Ngày tạo : 09/07/2015

Sáng ngày 7/12/2011, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức trọng thể buổi Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện dưới sự chủ toạ của GS. TS. Phạm Văn Cơ - Chủ tịch Hội đồng, để chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Lý với đề tài: “Nghiên cứu các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc của các tuyến đường giao thông Tây Quảng Bình và đề xuất các giải pháp phòng chống”, chuyên ngành: Địa chất công trình, mã số 62.44.65.01.


Đề tài của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Lý được thực hiện nhằm xác định hiện trạng, nguyên nhân, điều kiện, động lực và quy luật phát sinh, phát triển các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc (QTDCTLĐĐ trên SD, MD), trên cơ sở đó đề xuất phương pháp phân loại các QTDCTLĐĐ; phương pháp đánh giá, phân vùng và dự báo quá trình sụt, trượt và dòng  bùn đất đá; phương pháp xác định góc MD và thiết kế MD bậc thang hợp lý, ổn định trượt trong đất đá không đồng nhất; các giải pháp phòng chống, giảm thiểu tác động của các QTDCTLĐĐ trên SD, MD khu vực nghiên cứu. Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và kiến nghị, danh mục các công trình khoa học đã công bố, tài liệu tham khảo và các phụ lục, Luận án “Nghiên cứu các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc của các tuyến đường giao thông Tây Quảng Bình và đề xuất các giải pháp phòng chống” gồm có 5 chương chính.

PGS. TS. Cao Duy Tiến - Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, đại diện cho cơ sở đào tạo chúc mừng tân Tiến sĩ
Đánh giá luận án, Hội đồng cho rằng luận án “Nghiên cứu các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc của các tuyến đường giao thông Tây Quảng Bình và đề xuất các giải pháp phòng chống”, có tính ứng dụng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của luận án Tiến sĩ kỹ thuật theo quy định của Nhà nước; phù hợp với mã số chuyên ngành đào tạo; là tài liệu tham khảo cho giao thông ở Quảng Bình và các vùng khác có cùng điều kiện tương tự. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ nhất trí đề nghị Viện Khoa học công nghệ xây dựng công nhận và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho NCS. Nguyễn Đức Lý.

Các tin liên quan