Đào tạo tiến sỹ

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều kiện về trình độ ngoại ngữ trong xét tuyển nghiên cứu sinh

Ngày tạo : 09/07/2015

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng sửa đổi, bổ sung mục 5 - Thông báo số 639/TB-VKH ngày 31/5/2012 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng: “Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển”. Mục 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây: 
1. Có bằng đại học, thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức.
2. Có bằng đại học ngành ngoại ngữ (một trong năm ngoại ngữ nêu trên).
3. Có chứng chỉ TOEFL iBT 45 điểm, hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 450 điểm, hoặc IELTS 4.5 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ TOEIC 450 trở lên, có giá trị sử dụng trong 2 năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày dự tuyển.

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thông báo để các thí sinh dự xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 8/2012 của Viện biết và bổ sung vào hồ sơ dự thi.

Các tin liên quan