Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Ảnh hưởng của công tác thi công khoan hạ cọc đến sức chịu tải của cọc trong khu vực địa chất không thuận lợi tại thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày tạo : 22/08/2021

Đề tài “Ảnh hưởng của công tác thi công khoan hạ cọc đến sức chịu tải của cọc trong khu vực địa chất không thuận lợi tại thành phố Hồ Chí Minh” của nghiên cứu sinh Lương Toàn Hiệp, chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình ngầm, mã số: 9580204.

Luận án gồm: phần Mở đầu; Kết luận và kiến nghị; Danh mục công trình khoa học đã công bố của tác giả; Tài liệu tham khảo; Phụ lục; và 04 chương (Chương 1: Tổng quan nghiên cứu cọc khoan hạ; Chương 2: Cơ sở lý thuyết phân tích cọc khoan hạ; Chương 3: Xây dựng mô hình số và phân tích ảnh hưởng của đường kính lỗ khoan đến ma sát thành của cọc khoan hạ; Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm cọc khoan hạ).

Luận án nghiên cứu nhằm cung cấp cho người thiết kế và thi công một công cụ toán học (qua phần mềm) để dự báo sức chịu tải của cọc cũng như mức độ suy giảm của sức kháng của nền đất trong quá trình hạ cọc và sức chịu tải lâu dài của cọc khi thi công ép cọc qua lỗ khoan dẫn trong điều kiện địa chất không thuận lợi của TP. Hồ Chí Minh. Từ đó luận án đưa ra một số đóng góp mới: Ứng dụng phương pháp hệ số Lagrangian tăng cường vào bài toán tiếp xúc vật liệu để giải bài toán biến dạng lớn; Xây dựng phần mềm PDC PileS (Pre Drilled Compression Pile Software); Đề xuất hệ số suy giảm sức chịu tải của cọc khoan hạ đối với cọc ma sát…

Toàn văn luận án.

Tóm tắt luận án.

Đóng góp mới luận án.

Các tin liên quan