Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu giải pháp bảo vệ kết cấu thép chịu tác động của lửa bằng thực nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Việt

Ngày tạo : 29/11/2016

Luận án “Nghiên cứu giải pháp bảo vệ kết cấu thép chịu tác động của lửa bằng thực nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Việt thuộc chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp, mã số: 62.58.02.08. Luận án tập trung nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của cột thép chịu nén đúng tâm được bảo vệ bằng tấm thạch cao chống cháy bọc dạng hộp chịu tác động của lửa.

Mục đích của Luận án nghiên cứu xác định hệ số dẫn nhiệt của tấm thạch cao chống cháy và sự làm việc của cột thép chịu nén đúng tâm được bảo vệ bằng tấm thạch cao chống cháy bọc dạng hộp chịu tác động của lửa. Ngoài các phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các tài liệu tham khảo, các công trình khoa học đã công bố, các phụ lục hình vẽ, bảng biểu, luận án được bố cục trong 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về các giải pháp bảo vệ kết cấu thép chịu tác động của lửa và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam;

Chương 2: Nghiên cứu các yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến hệ số dẫn nhiệt của tấm thạch cao trong quá trình xảy ra cháy;

Chương 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số đến sự truyền nhiệt và khả năng chịu lực của cột thép dưới tác động của lửa;

Chương 4: Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của một số tham số chính đến sự truyền nhiệt và khả năng chịu lực của cột thép có và không có lớp bảo vệ bằng tấm thạch cao bọc dạng hộp dưới tác dụng của lửa.

Sau đây là toàn văn luận án.

 

Các tin liên quan