Đào tạo tiến sỹ

Điều chuyển nhiệm vụ Đào tạo trình độ Tiến sĩ

Ngày tạo : 12/07/2015

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-BXD ngày 23/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thành tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP; Xét nhu cầu công tác và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, TS. Trịnh Việt Cường, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ký Quyết định số 1206/QĐ-VKH ngày 08 tháng 10 năm 2012 về việc điều chuyển nhiệm vụ Đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Theo quyết định, điều chuyển nhiệm vụ Đào tạo trình độ Tiến sĩ của phòng Tổ chức – Hành chính, giao cho Viện Thông tin, đào tạo và tiêu chuẩn hóa – Viện KHCN Xây dựng thực hiện kể từ ngày 15/10/2012.

Viện KHCN Xây dựng xin thông báo để các cá nhân/đơn vị quan tâm được biết và thuận tiện cho việc liên hệ.

Các tin liên quan