Đào tạo tiến sỹ

Ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện KHCN xây dựng

Ngày tạo : 09/07/2015

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; ngày 21/7/2010, PGS. TS. Cao Duy Tiến – Viện trưởng Viện KHCN xây dựng đã ký quyết định số 1012/QĐ- VKH về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện KHCN xây dựng.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Tài liệu đính kèm

Các tin liên quan