Quy chuẩn tiêu chuẩn

Mời góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn “Thiết kế kết cấu bê tông bê tông cốt thép theo định hướng mới, mã số TC 35 - 20

Ngày tạo : 15/03/2024

Căn cứ nhiệm vụ KHCN do Bộ Xây dựng giao Viện KHCN Xây dựng theo HĐ KHCN số: 116/HĐKHCNTC ký ngày 01/06/2020 về việc Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới, mã số TC 35 - 20.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn “TCVN X1992-1-1:202x “Thiết kế kết cấu bê tông, Phần 1-1: Quy định chung và  quy định cho công trình nhà”; “TCVN X1992-1-2:202x “Thiết kế kết cấu bê tông - Phần 1-2: Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa”; “TCVN X1992-3:202x “Thiết kế kết cấu bê tông - Phần 3: Kết cấu chứa chất lỏng và vật liệu rời” trong vòng 60 ngày để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định.

Bản góp ý (theo biểu mẫu gửi kèm) xin được gửi về:

Phòng KHKT – Viện KHCN Xây dựng: số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com.

Hoặc Chủ trì nhiệm vụ: TS. Đỗ Tiến Thịnh, Điện thoại: 0989220150, Email: thinhibst@gmail.com.

 

Mẫu góp ý.

Phần 1-1: Quy định chung và  quy định cho công trình nhà;

Phần 1-2: Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa;

Phần 3: Kết cấu chứa chất lỏng và vật liệu rời.

 

Các tin liên quan