Quy chuẩn tiêu chuẩn

Nghiên cứu biên soạn TCVN Khảo sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật nhà ở, mã số: TC 40 - 14

Ngày tạo : 09/12/2015

Chủ trì: TS. Cao Duy Khôi

Khảo sát tình trạng nhà ở sau một thời gian sử dụng để phục vụ nhiều mục đích trong công tác khai thác, vận hành công trình. Để có cơ sở phục vụ quản lý chất lượng đối với loại hình công việc này và thực hiện chiến lược hoàn thiện hệ thống QC, TC và đáp ứng với tiến trình hội nhập, việc thực hiện đề tài này là cần thiết.

Dự thảo TC được biên soạn dựa trên tài liệu gốc của BCH 57-88 (P) và các tài liệu trong và ngoài nước khác để phù hợp với điều kiện VN. Phương pháp thực hiện như vậy là hợp lý và đáp ứng với tiến trình hội nhập.  

Ngày 07 tháng 12 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Đại Minh -  Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tài liệu viện dẫn;

3. Những quy định chung;

4. Kiểm tra nghiệm thu tình trạng kỹ thuật của nhà ở đã được sửa chữa lớn (cải tạo);

5. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của nhà ở khi khảo sát trực quan định kỳ và đột xuất hoặc khảo sát toàn diện;

6. Khảo sát kỹ thuật nhà ở phục vụ thiết kế cải tạo và sửa chữa lơn.

Phụ lục A (tham khảo) Phương pháp và dụng cu đo đạc kết cấu và các hệ thống của nhà;

Phụ lục B (tham khảo) Danh mục các thiết bị để khảo sát tình trạng của kết cấu nhà đang khai thác sử dụng;

Phụ lục C (tham khảo) Khối lượng khảo sát nhà ở;

Phụ lục D (tham khảo) Bảng thông tin đính kèm mẫu ống của hệ thống cấp nước.

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc. Hội đồng khoa học Viện kiến nghị xem xét đổi tên Tiêu chuẩn là “Nguyên tắc khảo sát kỹ thuật nhà ở”. Để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các Ủy viên trong Hội đồng.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan