Quy chuẩn tiêu chuẩn

Nghiên cứu biên soạn TCVN Bê tông - Phương pháp thử xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu

Ngày tạo : 03/09/2015

  Nghiên cứu biên soạn TCVN Bê tông - Phương pháp thử xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu, mã số: TC 35 - 14  Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu chính của Nga là Рекомендации по оценке надежности стройтельных конструкции по внешним признакам có tham khảo các tiêu chuẩn hiện hành và các tài liệu kỹ thuật khác trong và ngoài nước. Phương pháp thực hiện như vậy là phù hợp.

Đánh giá độ tin cậy của kết cấu xây dựng theo dấu hiệu bên ngoài nhằm cung cấp nhanh, kịp thời thông tin về trạng thái kỹ thuật công trình để qua đó có được định hướng cho giải pháp sử dụng tiếp theo. Đề tài này nhằm hoàn thiện hệ thống QC, TC phục vụ quản lý nhà nước và đáp ứng quá trình hội nhập.  
Ngày 26 tháng 8 năm 2015, Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Đại Minh -  Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau: 
1. Phạm vi áp dụng; 
2. Quy định chung; 
3. Đánh giá độ tin cậy của kết cấu xây dựng theo những hư hỏng của chúng; 
4. Dự báo xác suất sự cố công trình xây dựng; 
5. Đánh giá trạng thái kỹ thuật của nhà theo dấu hiệu bên ngoài sau động đất; 
6. Đánh giá trạng thái kỹ thuật của nhà sau khi bị cháy theo dấu hiệu bên ngoài ; 
7. Các phụ lục; 
7.1 Các hư hỏng đặc trưng của kết cấu xây dựng; 
7.2 Các bảng đánh giá trạng thái kỹ thuật của kết cấu xây dựng theo dấu hiệu bên ngoài; 
7.3 Các bảng đánh giá trạng thái kỹ thuật của nhà và công trình theo dấu hiệu bên ngoài; 
7.4 Các bảng đánh giá kiểm định độ tin cậy của nhà và công trình; 
7.5 Các bảng đánh giá trạng thái kỹ thuật của nhà sau động đất theo dấu hiệu bên ngoài; 
7.6 Các bảng đánh giá trạng thái kỹ thuật của kết cấu sau bị cháy theo dấu hiệu bên ngoài; 
7.7 Xác định gần đúng cường độ bê tông, đá và vữa theo dấu hiệu bên ngoài; 
7.8  Ví dụ tính toán độ tin cậy của kết cấu nhà và công trình;  Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

Các tin liên quan