Quy chuẩn tiêu chuẩn

Xây dựng tiêu chuẩn TCVN Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông, mã số TC 32 – 14

Ngày tạo : 13/10/2015

Xây dựng tiêu chuẩn TCVN Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông, mã  số TC 32 – 14

Chủ trì:  TS. Nguyễn Nam Thắng

Phương pháp không phá hủy là một trong các phương pháp thí nghiệm được thế giới dùng trong công tác kiểm soát chất lượng xây dựng. Ở Việt Nam một số tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực này đã được ban hành. Để có tính thống nhất và cập nhật phù hợp với yêu cầu của thực tế, việc biên soạn TC này là cần thiết.

Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu chính của Tiêu chuẩn Nga ГОСТ 22904-93 có tham khảo các tiêu chuẩn, QC hiện hành và các tài liệu kỹ thuật khác trong và ngoài nước. Phương pháp thực hiện như vậy là chấp nhận được. 

Ngày 09 tháng 10 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Trịnh Việt Cường -  Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1   Phạm vi áp dụng;

2   Thuật ngữ và định nghĩa;

3   Nguyên tác chung;

4   Thiết bị kiểm tra;

5   Phương pháp đo;

6   Thiết lập hiệu chuẩn riêng

7        Báo cáo kết quả thử nghiệm.

Và một số phụ lục đính kèm:

Phụ lục A (tham khảo): Một số dạng hiển thị kết quả;

Phụ lục B (tham khảo): Tính năng kỹ thuật của thiết bị;

Phụ lục C (tham khảo): Hiệu chuẩn thiết bị riêng;

Phụ lục D (tham khảo): Trình tự xác định đường kính cốt thép bằng máy đo điện từ;

Phụ lục E (tham khảo): Ví dụ biểu mẫu kết quả;

Phụ lục F (tham khảo): Tính năng kỹ thuật một số máy đo thông dụng.

Về cơ bản Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc, để hoàn thiện Dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của HĐKH.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

.

 

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

 

Các tin liên quan