Quy chuẩn tiêu chuẩn

Biên soạn tiêu chuẩn TCVN Kết cấu xây dựng. Phương pháp xác định tính nguy hiểm cháy

Ngày tạo : 17/10/2015

Biên soạn tiêu chuẩn TCVN Kết cấu xây dựng. Phương pháp xác định tính nguy hiểm cháy, mã  số TC 36 - 14

Chủ trì:  ThS. Hoàng Anh Giang

QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình đã được ban hành, tuy nhiên chúng ta chưa có tiêu chuẩn hướng dẫn thử nghiệm tính nguy hiểm cháy. Vì vậy, dể hoàn thiện cơ sở kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong lĩnh vực an toàn phòng chống cháy, thì việc biên soạn tiêu chuẩn này là cần thiết và đáp ứng với tiến trình hội nhập.

Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu chính của Tiêu chuẩn Nga ГОСТ 30403-96 có tham khảo các tiêu chuẩn, QC hiện hành và các tài liệu kỹ thuật khác trong và ngoài nước. Phương pháp thực hiện như vậy là chấp nhận được. 

Ngày 14 tháng 10 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Đại Minh -  Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1   Phạm vi áp dụng;

2   Tiêu chuẩn viện dẫn;

3   Thuật ngữ và định nghĩa;

4   Quy định chung;

5   Thiết bị thử nghiệm;

6   Mẫu thử nghiệm;

7   Hiệu chuẩn lò;

8   Chuẩn bị thử nghiệm;

9   Thử nghiệm;

10 Đánh giá kết quả thử nghiệm;

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc, để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của HĐKH.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.


Các tin liên quan