Quy chuẩn tiêu chuẩn

Mời Góp ý cho các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

Ngày tạo : 23/01/2024

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn Các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) gồm “TCVN xxxxx-1:202x (ISO 52018:2017) Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Các chỉ số yêu cầu về hiệu quả năng lượng thành phần của tòa nhà liên quan đến cân bằng năng lượng nhiệt và đặc tính bộ phận tòa nhà – Phần 1: Tổng quan các lựa chọn” và “TCVN xxxxx-2 (ISO/TR 52018-2) Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Các chỉ số yêu cầu về hiệu quả năng lượng thành phần của tòa nhà liên quan đến cân bằng năng lượng nhiệt và đặc tính bộ phận tòa nhà – Phần 2: Giải thích và minh chứng cho TCVN xxxxx-1 (ISO 52018-1)” và Dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxxxx-1:202x (BS EN 16247-1:2022) Kiểm toán năng lượng – Phần 1: Yêu cầu chung” để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Bộ Xây dựng xem xét thực hiện các thủ tục tiếp theo. Mọi thông tin góp ý gửi trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

Bản góp ý (theo biểu mẫu gửi kèm công văn) xin được gửi về theo địa chỉ: ThS. Nguyễn Sơn Lâm - Chủ nhiệm đề tài; Trung tâm các Dự án Quốc tế và Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng; Địa chỉ: 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0912003167, email: lamns1611@gmail.com

Mẫu góp ý.

1. TCVN xxxxx-1:202x (ISO 52018:2017)

2. TCVN xxxxx-2 (ISO/TR 52018-2)

3. TCVN xxxxx-1:202x (BSEN 16247-1:2022)

 

Các tin liên quan