Quy chuẩn tiêu chuẩn

Nghiên cứu biên soạn TCVN “Kết cấu nhà và công trình. Khảo sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật của kết cấu ngăn che nhà và công trình trong điều kiện tự nhiên”, Mã số TC 39 - 14

Ngày tạo : 26/10/2015

 Chủ trì:  PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính 

Khảo sát, đánh giá các công trình hiện hữu là việc làm không thể tránh khỏi để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hoặc duy tu, bảo trì nhằm đảm bảo an toàn vận hành theo công năng sử dụng của công trình. Tiêu chuẩn này là một trong số các TC nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản kỹ thuật phục vụ QLNN của Ngành và đáp ứng với tiến trình hội nhập.

Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu chính của Tiêu chuẩn Nga СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 có tham khảo các tiêu chuẩn, QC hiện hành và các tài liệu kỹ thuật khác trong và ngoài nước. Phương pháp thực hiện như vậy là chấp nhận được.  

Ngày 21 tháng 10 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Đại Minh -  Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tài liệu viện dẫn;

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Các nguyên tắc chung, cơ sở, mục đích và nhiệm vụ khảo sát kết cấu ngăn che trong điều kiện thực;

5. Tô chức và công nghệ tiến hành khảo sát;

6. Đánh giá tình trạng của kết cấu ngăn che trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát chi tiết;

7.  Kết luận về tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che

Và các phụ lục đi kèm.

Phụ lục A (tham khảo): Đề cương khảo sát đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che;

Phụ lục B (tham khảo): Bảng kê khuyết tật và hư hỏng của kết cấu ngăn che;

Phụ lục C (tham khảo): Dụng cụ, thiết bị, máy móc, sử dụng cho khảo sát kết cấu ngăn che;

Phụ lục D (quy định): Các khuyết tật của kết cấu ngăn che trong công trình xây dựng;

Phụ lục E (quy định): Mẫu kết luận về tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che;

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc, để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của HĐKH.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

.

 

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan