Quy chuẩn tiêu chuẩn

Biên soạn tiêu chuẩn TCVN Cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế và cấu tạo, mã số TC 22 – 14

Ngày tạo : 08/03/2016

Chủ trì: TS. Vũ Văn Đại

Thực hiện chiến lược đồng bộ hóa hệ thống TC, QC đáp ứng với tiến trình hội nhập, Viện KHCN XD được Bộ giao biên soạn TCVN này trên cơ sở tài liệu gốc của Nga CTO HOPCTROЙ 2.23.61-2012, và với TC này cũng hoàn thiện hệ thống văn bản kỹ thuật phục vụ chương trình tiết kiệm năng lượng trong việc chủ động từ khâu thiết kế để giảm thiểu tiêu hao năng lượng qua hệ kết cấu bao cho cho nhà.

Dự thảo được biên soạn trên cơ sở tài liệu gốc của Nga CTO HOPCTROЙ 2.23.61-2012; tham khảo các tài liệu hiện có trong và ngoài nước để đảm bảo tính hệ thống. Phương pháp thực hiện như vậy là khả thi.  

Ngày 04 tháng 3 năm 2016 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Đại Minh -  Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tiêu chuẩn viện dẫn;

3. Thuật ngữ và định nghĩa;

4. Những yêu cầu cơ bản của kết cấu mờ;

5. Thiết kế kết cầu mờ;

6. Xác nhận sự phù hợp;

Phụ lục A (Tham khảo): Quy trình thiết kế kết cấu mờ;

Phụ lục B (Tham khảo): Nội dung chủ yếu của điều khoản kỹ thuật cho việc chế tạo kết cấu mờ;

Phụ lục C (Tham khảo): Ví dụ cách điền chứng nhận cửa sổ.

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc. Hội đồng khoa học Viện kiến nghị xem xét đổi tên Tiêu chuẩn là Cửa sổ - Yêu cầu chung. Để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các Ủy viên trong Hội đồng. Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan