Quy chuẩn tiêu chuẩn

Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN Ván khuôn. Yêu cầu kỹ thuật, mã số: TC 60 - 14

Ngày tạo : 10/12/2015

Chủ trì:  ThS. Nguyễn Ngọc Tú

Cùng với sự phát triển của ngành Xây dựng, ván khuôn cũng phát triển mạnh mẽ và đa dạng để theo kịp với kỹ thuật và công nghệ thực tế. Để có cơ sở phục vụ quản lý chất lượng đối với loại hình công việc này và thực hiện chiến lược hoàn thiện hệ thống QC, TC và đáp ứng với tiến trình hội nhập, việc thực hiện đề tài này là cần thiết.   

Dự thảo TC được biên soạn dựa trên tài liệu gốc của Nga GOST P 52085 – 2003 và các tài liệu trong và ngoài nước khác để phù hợp với điều kiện VN. Phương pháp thực hiện như vậy là hợp lý và đáp ứng với tiến trình hội nhập.  

Ngày 09 tháng 12 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Đại Minh -Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tài liệu viện dẫn;

3. Thuật ngữ và định nghĩa;

4. Phân loại ván khuôn;

5. Các thông số chất lượng chính;

6. Yêu cầu kỹ thuật chung;

7. Yêu cầu về an toàn;

8. Quy trình nghiệm thu;

9. Phương pháp thí nghiệm;

10. Vận chuyển và bảo quản;

11. Chỉ dẫn vận hành;

12. Bảo hành sản phẩm

Và một số phụ lục đính kèm.

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc. Hội đồng khoa học Viện kiến nghị xem xét đổi tên Tiêu chuẩn là “Ván khuôn. Yêu cầu kỹ thuật chung”. Để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các Ủy viên trong Hội đồng.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan