Quy chuẩn tiêu chuẩn

Biên soạn TCVN Cống và Tuy nen thoát nước thi công đào ngầm – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu, mã số TC 11 - 14

Ngày tạo : 09/12/2015

Chủ trì:  TS. Nguyễn Giang Nam

Hệ thống thoát nước thi công bằng phương pháp đào ngầm bước đầu đã được sử dụng ở một số đô thị lớn của Việt Nam. Để có cơ sở phục vụ quản lý chất lượng và thực hiện chiến lược hoàn thiện hệ thống QC, TC và đáp ứng với tiến trình hội nhập, việc thực hiện đề tài này là cần thiết.  

Dự thảo TC được biên soạn dựa trên tài liệu gốc của СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 và các tài liệu trong và ngoài nước khác để phù hợp với điều kiện VN. Phương pháp thực hiện như vậy là hợp lý và đáp ứng với tiến trình hội nhập.  

Ngày 04 tháng 12 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Trịnh Việt Cường -  Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tài liệu viện dẫn;

3. Thuật ngữ và định nghĩa;

4. Quy định chung;

5. Khảo sát kỹ thuật;

6. Thiết kế;

7. Dự báo địa kỹ thuật;

8. Quan trắc địa kỹ thuật;

9. Các biện pháp bảo vệ môi trường;

10. Công tác thi công và lắp đặt;

11. Giám sát và nghiệm thu.

Và một số phụ lục đính kèm.

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc. Để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các Ủy viên trong Hội đồng.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan