Quy chuẩn tiêu chuẩn

Mời góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn “TCVN 8826:202x Phụ gia hóa học cho bê tông”

Ngày tạo : 05/09/2023

Căn cứ nhiệm vụ KHCN do Bộ Xây dựng giao Viện KHCN Xây dựng theo HĐ KHCN số: 99/HĐKHCN TĐ ký ngày 01/06/2020 về việc Nghiên cứu soát xét TCVN 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông, mã số TC 25 - 20.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn “TCVN 8826:202x Phụ gia hóa học cho bê tông” trong vòng 60 ngày để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định.

Bản góp ý (theo biểu mẫu gửi kèm) xin được gửi về:

Phòng KHKT – Viện KHCN Xây dựng: số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com.

Hoặc Chủ trì nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hùng Minh, Điện thoại: 0913212478, Email: minhibst@gmail.com.

Mẫu góp ý.

Dự thảo tiêu chuẩn.

 

Các tin liên quan