Quy chuẩn tiêu chuẩn

Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN Cách nhiệt. Cấu kiện tòa nhà - Xác định nhiệt trở và truyền nhiệt – Phương pháp đo dòng nhiệt, mã số: TC 54 - 14

Ngày tạo : 07/03/2016

Chủ trì: ThS. Nguyễn Sơn Lâm

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng, trong lĩnh vực xây dựng cần hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý để phục vụ cho công tác tính toán, đánh giá hiệu quả của các giải pháp TKNL. Tiêu chuẩn này là một trong những TC cần thiết nhằm xác định thông số đầu vào về đặc tính truyền nhiệt của cấu kiện nhà cho việc tính toán thiết kế nhưng trong hệ thống TC của Việt Nam chưa có. Vì vậy, việc biên soạn TC này là cần thiết.

Dự thảo được biên soạn trên cơ sở tài liệu gốc ISO 9869-1 :2014; tham khảo các tài liệu hiện có trong và ngoài nước để đảm bảo tính hệ thống. Phương pháp thực hiện như vậy là khả thi..  

Ngày 03 tháng 3 năm 2016 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Trịnh Việt Cường -   Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tài liệu viện dẫn;

3. Thuật ngữ và định nghĩa;

4. Thiết bị;

5. Quy trình hiệu chuẩn;

6. Phép đo;

7. Phân tích dữ liệu;

8. Hiệu chuẩn đối với nhiệt trở và kích thước hạn chế của nhiệt lượng kế;

9. Độ chính xác;

10. Báo cáo kết quả thử;

Và một số phụ lục đính kèm.

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc. Hội đồng khoa học Viện kiến nghị xem xét đổi tên Tiêu chuẩn là “ Cách nhiệt. Cấu kiện nhà - Đo nhiệt trở và truyền nhiệt ở hiện trường. Phần 1: Phương pháp sử dụng thiết bị đo dòng nhiệt” .Để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các Ủy viên trong Hội đồng.Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan