Quy chuẩn tiêu chuẩn

Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN Bê tông. Phương pháp siêu âm xác định cường độ, mã số TC 31 – 14

Ngày tạo : 13/10/2015

Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN Bê tông. Phương pháp siêu âm xác định cường độ, mã  số TC 31 – 14

Chủ trì:  TS. Hoàng Minh Đức

Phương pháp không phá hủy là một trong các phương pháp thí nghiệm được thế giới dùng trong công tác kiểm soát chất lượng xây dựng. Ở Việt Nam cũng đang tồn tại một số tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực này. Để có tính thống nhất và cập nhật phù hợp với yêu cầu của thực tế, việc biên soạn TC này là cần thiết.

Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu chính của Tiêu chuẩn Liên Bang Nga ГОСТ 17624-87 có tham khảo các tiêu chuẩn, QC hiện hành và các tài liệu kỹ thuật khác trong và ngoài nước. Phương pháp thực hiện như vậy là chấp nhận được. 

Ngày 08 tháng 10 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Trịnh Việt Cường -  Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1   Phạm vi áp dụng;

2   Tài liệu viện dẫn;

3   Thuật ngữ và định nghĩa  ;

4   Quy định chung;

5   Thiết bị;

6   Chuẩn bị thí nghiệm;

7   Xác định cường độ bê tông trên kết cấu;

8   Báo cáo thử nghiệm;

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

.

 

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan