Quy chuẩn tiêu chuẩn

Nghiên cứu biên soạn TCVN “Các thanh định hình bằng nhựa cứng (PVC-U) dùng làm cửa sổ, cửa đi. Phân loại, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”, mã số: TC 50 - 14

Ngày tạo : 02/12/2015

Chủ trì: KS. Ngô Mạnh Toàn

Khung nhựa cứng U-PVC đã được sử dụng tương đối nhiều tại Việt Nam để làm cửa số và cửa đi. Tuy nhiên, chưa có TC liên quan đến yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho loại vật liệu này. Để có cơ sở phục vụ quản lý chất lượng và thực hiện chiến lược hoàn thiện hệ thống QC, TC và đáp ứng với tiến trình hội nhập, việc thực hiện đề tài này là cần thiết.

Dự thảo TC được biên soạn dựa trên tài liệu gốc của BS EN 12608 Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors. Classification, requirements and test methods và các tài liệu trong và ngoài nước khác để phù hợp với điều kiện VN. Phương pháp thực hiện như vậy là hợp lý và đáp ứng với tiến trình hội nhập.  

Ngày 25 tháng 11 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Đại Minh -  Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tiêu chuẩn viện dẫn;

3. Thuật ngữ và định nghĩa;

4. Phân loại;

5. Các yêu cầu;

6. Các phương pháp thử;

7. Ghi nhãn;

Phụ lục A (quy dịnh): Đặc tính nguyên liệu, chuẩn bị mẫu và các yêu cầu

Phụ lục B (tham khảo)Dung sai cho phép về mầu chuẩn;

Phụ lục C (quy định) Phương pháp tính toán xác định liều bức xạ và thời gian chiếu sáng được sử dụng cho thời tiết nhân tạo.

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc, để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của HĐKH.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan