Văn bản mới

Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Ngày tạo : 25/02/2018

Theo đề nghị của Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

Thông tư này quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi công các công trình xây dựng và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

Thông tư số 02/2018/TT-BXD.

 

Các tin liên quan