Văn bản mới

Quyết định Công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày tạo : 18/12/2017

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 17/11/2017 Công bố định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Công bố định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của dự án thực hiện theo hình thức PPP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017 và thay thế Quyết định số 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quyết định số 1191/QĐ-BXD.

 

Các tin liên quan