Văn bản mới

Thông tư quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng

Ngày tạo : 17/12/2017

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 Quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng.

Thông tư đã quy định cụ thể phạm vi và đối tượng áp dụng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông tư 13/2017/TT-BXD

Các tin liên quan