Văn bản mới

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Ngày tạo : 10/12/2017

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD, và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Theo đó, thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ;…

Thông tư 10/2017/TT-BXD.

Các tin liên quan