Văn bản mới

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng

Ngày tạo : 01/11/2020

Quốc hội ban hành Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng.

Luật số 62/2020/QH14.

Các tin liên quan