Văn bản mới

Thông tư quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Ngày tạo : 28/11/2019

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11 tháng 11 năm 2019 Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

Thông tư quy định chi tiết nội dung về giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo loại hợp đồng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Thông tư 08/2019/TT-BXD.

 

Các tin liên quan