Văn bản mới

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày tạo : 22/08/2019

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

 

Các tin liên quan