Văn bản mới

Công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 và công khai dự toán ngân sách năm 2019

Ngày tạo : 27/02/2020

Ngày 24/02/2020, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng ký Quyết định số 230/QĐ-VKH về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 và Quyết định số 231/QĐ-VKH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019.

Quyết định số 230/QĐ-VKH và số 231/QĐ-VKH.

 

Các tin liên quan