Văn bản mới

Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng và Công đoàn xây dựng Việt Nam

Ngày tạo : 03/04/2017

Sau khi thống nhất với Chủ tịch Công đoàn xây dựng Việt Nam; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 188/QĐ-BXD ngày 16/3/2017 Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng và Công đoàn xây dựng Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1378/QĐ-BXD ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tải file quyết định.

 

Các tin liên quan